Carstvo Nebesko

Za carstvo nebesko Hristos kaže da je tu u nama,da je deo nas, i onda, ako mu verujemo mi možemo razumeti da je carstvo nebesko svet naših misli i ideja koje se rađaju u našem umu.

Pa ako smo carevi koji treba da naslede carstvo to bi onda značilo da treba da naučimo da vladamo svetom naših misli, svojim umom.

Hajde da se upitamo koji je to deo našega uma na koji Hristos misli? Jer gde je nebo tu mora da je i zemlja iznad koje je to nebo. Pavle govori o prirodnom čoveku u nama, znači da postoji i duhovni čovek u nama, E taj duhovni čovek je Bog u nama, taj Bog u kojeg većina ne veruje, A mi kao sinovi Božiji treba da sednemo sa desne strane oca dok položi neprijatelje naše za podnožje nogama našim.

I hajde da vidimo ko su ti naši neprijatelji iz sveta naših misli koji žive na zemlji našega uma?

Ko su ti demoni? nisu li to naše misli koje nas nagovaraju da na šamar uzvratimo šamarom, da psujemo, da vređamo, da krademo od bližnjih, da lažemo..?

A hajde da vidimo ko su anđeli tog našeg duhovnog sveta; nisu li to misli i ideje koje nas nagovaraju da činimo dobro, milostinju, da praštamo, za budemo zahvalni, da pomažemo bližnjima…?

Sve zle misli dolaze od našega intelekta, od leve moždane hemisvere, i to je prirodni čovek u nama čovek bezakonja.

A sve dobre misli su od desne moždane hemisvere, od Boga koji živi u nama. I mi svojom pažnjom teba da sednemo sa njegove desne strane dok on pokori naše neprijatelje. naše zle misli, i nasledimo carstvo nebesko tako što ćemo naučiti da vladamo svojim umom.

Istina Sud i Ljubav određuju naš Život

Kako naslediti Carstvo Nebesko

I gle, neko pristupivši reče mu: učitelju blagi! kakovo ću dobro da učinim da imam život vječni? A on reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovijesti.

Reče mu: koje? A Isus reče: da ne ubiješ; ne činiš preljube; ne ukradeš; ne svjedočiš lažno; Poštuj oca i mater; i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe.

Reče mu mladić: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba? Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom.

A kad ču mladić riječ, otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat. A Isus reče učenicima svojijem: zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I još vam kažem: lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije. Jev. Po Mateju gava 19. 16-24

Dakle; Da se uđe u život drži zapovesti. Ali ako hoćeš savršen da budeš i da naslediš carstvo “hajde za mnom”

A šta znači slediti Hrista? Za početak su dobre 5-7 glava Jevanđelja po Mateju Mladić koji je vršio zapovesti nije mogao da nasledi carstvo već samo da uđe u život. Mada ni to nije malo

Treba li služiti Zakonu da bi Nasledili Carstvo Nebesko

Ако ли служба смрти која је у камењу изрезана словима, би у слави да синови Израиљеви не могоше погледати на лице Мојсијево од славе лица његова која престаје:
Evo šta kaže o zakonu Pavle, služba zakonu je služba smrti


Акамоли неће много већма служба духа бити у слави?А Господ је Дух: а гдје је Дух ондје је слобода.
Svako ko hoće zakonom da se opravda je rob zakona, rob smrti.
Treba shvatiti šta to znači biti slobodan od zakona. nije Pavle ovo uzalud pisao. I u ono vreme je bilo onih koji su navraćali ljude da služe zakonu ne razlikijući zakon od Božijih zapovesti.

Jer zakon je učitelj onima koji su njime poučeni a nije gospodar nad njima. A mi smo pozvani da budemo razumni i da razberemo kada da primenimo Božije zapovesti.
Evo primer da se razume šta govorim:

Recimo moj prijatelj Hrvat bude zarobljen od četnika, I pitaju me četnici da li je on hrvat jer hoće da ga ubiju. Ako se vladam po ljubavi prema bližnjima nisam dužan da poštujem Božiju zapovest koja kaže ne laži.

Jer ljubav prema bližnjem je veća zapovest od zapovesti ne laži. Zato treba imati razum Božiji i videti kada i kako za služimo Bogu. Biti slobodan od zakona znači biti slobodan i da slažeš ako znaš da bi to Bogu bilo milo.

Zato je zakon nazvan učiteljem; jer istražujući ga mi možemo poznati Božiji razum, a ne da budemo slepe sluge zakonaUzmimo za primer čoveka koji svetkuje nedelju kao Božiji dan, i čini milostinji, pa prašta nepravde, i ljubi bližnje svoje i rado pomaže bližnjima, Hoće li Bog pogledat na njegovu pravdu ne obazirući se na svoj dan od odmora,

A drugi svetkuje subotu a osuđuje onoga što tvori pravdu iz vere, hoće li Bog pogledati na njegovo svetkovanje subote i oprostiti mi što je osudio onoga.
E to je ta razlika koju je Hristos doneo u pogledu na zakon, I zato je zakon ukinut kao obaveza, nego je samo ostao kao učitelj razumu Božijem.

Strpljenje kao Sila kojom Vladamo Svojim Umom i Svojim Životom
Rasuđivanje
Blog | Otkrovenja

Rasuđivanje

Rasuđivanje je način da se čovek rodi kao Božansko biće, i u ovom tekstu ćemo pokušati to da malo bolje osvetlimo. Da se vidi kolika je vrednost rasuđivanja i kakvo blago stičemo njime. Stihovi o Izraelskom caru Solomonu će biti odličan uvod u priču. Evo šta je Solomon zatražio od Boga:

[USM_plus_form]