Andeo lucifer

Heruvim Lucifer u ulozi Božijeg Intelekta

Heruvim Lucifer u ulozi Božijeg Intelekta

Imena su oznake karaktera jer nas Bog poznaje po karakteru. Kada Bog preko proroka govori o Hristosu, on ga često naziva Davidom, pa neupućeni misle da ti stihovi govore o caru Davidu koji je vladao Izraelom. A zapravo Bog kaže za Hrista moj ljubljeni. Budući da David znači Ljubljeni.

Tako mi razumemo da bog kada govori o Davidu zapravo govori o Isusu Hristosu. Tako Hristos ima više karakternih oznaka po kojima ga Bog poznaje. Ime Arhangela Mihaela Znači; Onaj koji je kao Bog, A znamo da je samo sin Božiji kao Bog.Tako razumemo da kada se govori Arhangelu Mihailu zapravo se govori o Isusu Hristu, koji je Logos, um Božiji.

Zatim prorok koristi ime Emanuel najavljujući rođenje Isusa Hrista: A Emanuel Znači s nama Bog. David Znači Ljubljeni, Isus znači Spasitelj, Hristos je MesijaZatim ga znamo kao Jagnje – jer je se on žrtvaovao za naše grehe. Zašto je bitno da znamo sve ovo? Već sam rekao da je Logos Um i Reč. Znači Arhangel Mihail je Um Božiji. Drvo života. Kako drvo života?

Pa pismo nas uči da se u Drvetu života nalaze; Mudrost, Istina i razum. A znamo da je u Hristu takođe Istina, mudrost i razum. Tako razumemo da je Hristos zapravo drvo života.

Hristos nam govori da je Carstvo Nebesko tu blizu nas u nama samima. Carstvo nebesko je u svetu naših misli, deo našeg uma. Pa ako je Carstvo nebesko u našem umu, to je i drvo života u našem umu, anđeli i demoni takođe. To je jako bitno da zapazimo jer treba da otkrijemo na koga se odnosi drvo poznanja dobra i zla, jer je i ono deo našag uma.

I kako je Drvo Života arhangel Mihael, to se o Drvo poznanja dobra i zla takođe pojavljuje opisano kao Anđeo: U pitanju je Hruvim zaklanjač, Lucifer. Onaj koji je pomazan da zaklanja prilaz Drvetu Života.

Lucifer

Sledeći ovu logiku mogli bi da se upitamo koji je to deo našeg uma koji se svojski trudi da mi ne otkrijemo Drvo Života koje je tu u nama, u našem umu. Znači Hristos živi tu u nama kao Drvo života, ali se Lucifer svojski trudi da ga mi ne vidimo. Intelekt je Drvo poznanja dobra i zla, on je taj heruvim zaklanjač i Lucifer i Sotona. On Intelekt je najsjajniji anđeo, prenosilac svetlosti. Bio je u Rajskom vrtu dok se ne nađe bezakonje na njemu.

On je otac laži i svake prevare kojima se trudi da mi ne upoznamo Boga u sebi. Kada čovek ne veruje u Boga on ga učvršćuje u tome i daje mu ideje kojima će da dokazuje da Boga nema. A ako je neko vernik; onda ga Intelekt zavodi da poštuje Boga na pogrešan način.

I ponovo uspeva da sakrije Boga od takvog vernika. Samo iskreni Vernici, oni koji nisu formalni vernici već tvore Božiju volju, uspevaju da prođu pored svoga intelekta i da zavire šta to ima iza njega.Takvi vernici nalaze Boga i naslađuju se Njegovim otkrovenjima.

Hteo bih još da napomenem: Kao što se Logos može prevesti kao Um i kao Reč, tako je i koren reči koja označava zmiju u Hebrejskom isti kao i koren reči Učitelj. Tako da se s pravom možemo zapitati ko je prevario Evu? Zmija ili Učitelj, Lucifer,njen intelekt.

Pogledajmo kako je Sv. Pismo opisan Lucifer, Intelekt Božiji, opisujući ga kao cara Tirskog u Jezekiji 28 glava. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći: Sine čovječji, nariči za carem Tirskim, i reci mu: ovako veli Gospod Gospod: ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti, i sasvijem si lijep.

Bio si u Edemu vrtu Božjem; pokrivalo te je svako drago kamenje: sarad, topaz, dijamanat, hrisolit, onih, jaspid, safir, karbunkul, smaragd i zlato; Onaj dan kad si se rodio načinjeni ti biše bubnji tvoji i svirale. Ti si bio heruvim, pomazan da zaklanjaš; i ja te postavih; ti bješe na svetoj gori Božijoj, hođaše posred kamenja ognjenoga.

Andeo 1 lucifer

Savršen bješe na putovima svojim od dana kad se rodi dokle se ne nađe bezakonje na tebi. Od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja, i griješio si; zato ću te baciti kao nečistotu s gore Božje, i zatrću te između kamenja ognjenoga, heruvime zaklanjaču! Srce se tvoje ponese ljepotom tvojom, ti pokvari mudrost svoju svjetlošću svojom; baciću te na zemlju, pred careve ću te položiti da te gledaju.

Od mnoštva bezakonja svojega, od nepravde u trgovini svojoj oskvrnio si svetinju svoju; zato ću izvesti oganj ispred tebe, koji će te proždrijeti, i obratiću te u pepeo na zemlji pred svjema koji te gledaju. Svi koji te poznaju među narodima prepašće se od tebe; bićeš strahota, i neće te biti dovijeka.

Eto mi živimo u vreme u kojem caruje Intelekt, intelektualci vladaju svetom i u svetu je sve više bezakonja i nemorala. Sve to dolazi od Sotone koji živi u svima nama. Svako od nas će u svojim mislima naći one koje ga nagovaraju na zlo. Da slaže, da ukrade, da da mito. Misli nas naše nagovaraju na preljubu, na nevernost, na sebičnost.

Sve to dolazi kroz intelekt. Malo nas još čuje glas savesti i opire se spletkama svoga intelekta. Svi slepo verujemo svom intelektu i ne proveravamo kvalitet svojih misli. Jedini način da se izborimo sa Lucifrom u sebi je da se naučimo rasuđivanju.

Da naučimo da preispitujemo svoje misli,svoja uverenja, ubeđenja, svoju istinu. Preispitujući sebe mi ćemo skloniti u stranu Heruvima sa plamenim mačem, gurnućemo u stranu svoj intelekt i zavirićemo iza njega otkrivši glas razuma, glas istine i mudrosti drvo života, Boga koji živi u nama i koji je dugo čekao da ga otkrijemo.